integracje i szkolenia

 Polityka plików cookies (PL)

Czym są pliki cookies

Ciasteczko (ang. cookie) to po prostu niewielki plik tekstowy zawierający dane zapisywane w momencie odwiedzenia strony internetowej przez użytkownika. Ciasteczko zazwyczaj zawiera nazwę strony internetowej, z której pochodzi, „długość życia” ciasteczka (to znaczy czas jego istnienia), oraz przypadkowo wygenerowany unikalny numer służący do identyfikacji przeglądarki, z jakiej następuje połączenie ze stroną internetową.

Polityka plików cookie

1. Ciasteczek używamy przede wszystkim ze względu na wygodę użytkowników, m.in po to, by jak najlepiej dostosować treści i funkcje witryny do ich potrzeb i oczekiwań, a także w celach statystycznych.
2. Pliki cookies wykorzystywane są w celu:
a) dostosowania zawartości stron do preferencji użytkownika oraz optymalizacji korzystania z naszej strony internetowej; w szczególności pliki te pozwalają rozpoznać urządzenie użytkownika serwisu internetowego i odpowiednio wyświetlić stronę internetową,
b) tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób użytkownicy serwisu korzystają ze stron internetowych, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości,
3. W wielu przypadkach oprogramowanie służące do przeglądania stron internetowych (przeglądarka internetowa) domyślnie dopuszcza przechowywanie plików cookies w urządzeniu końcowym użytkownika. Użytkownicy strony mogą dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących plików cookies. Ustawienia te mogą zostać zmienione w szczególności w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o ich każdorazowym zamieszczeniu w urządzeniu użytkownika strony. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików cookies dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej). Niedokonanie zmiany ustawień w zakresie cookies oznacza, że będą one zamieszczone w urządzeniu końcowym użytkownika, a tym samym będziemy przechowywać informacje w urządzeniu końcowym użytkownika i uzyskiwać dostęp do tych informacji.
4. Jeżeli zdecydujesz się na odrzucenie wszystkich ciasteczek, niektóre elementy strony mogą wyświetlać się nieprawidłowo. Wyłączenie stosowania cookies może spowodować utrudnienia  w korzystaniu z niektórych usług. Wyłączenie opcji przyjmowania cookies nie powoduje natomiast braku możliwości czytania lub oglądania treści zamieszczanych na naszej stronie.
5. Każdy użytkownik może zmienić ustawienia dotyczące ciasteczek w używanej przez siebie przeglądarce, w tym zupełnie wyłączyć możliwość ich zapisywania. Jeśli nie wyłączysz możliwości zapisywania ciasteczek pochodzących z naszej strony, oznacza to Twoją zgodę na ich zapisywanie i przechowywanie w komputerze.

 Cookies policy (eng)

What are cookies

A cookie is simply a small text file containing data saved when a user visits a website. A cookie usually contains the name of the website it comes from, the cookie’s „lifespan” (i.e. its lifetime), and a randomly generated unique number used to identify the browser from which the website is connected.

Cookies policy

1. We use cookies primarily for the convenience of users, including to best adapt the content and functions of the website to their needs and expectations, as well as for statistical purposes.
2. Cookies are used for the following purposes:
a) adapting the content of the pages to the user’s preferences and optimizing the use of our website; in particular, these files allow to recognize the website user’s device and properly display the website,
b) creating statistics that help to understand how website users use websites, which allows improving their structure and content,
3. In many cases, the software used for browsing websites (web browser) allows cookies to be stored on the user’s end device by default. Website users can change their cookie settings at any time. These settings can be changed in particular in such a way as to block the automatic handling of cookies in the web browser settings or inform about their every posting in the user’s device. Detailed information on the possibilities and methods of handling cookies is available in the software (web browser) settings. Failure to change the cookie settings means that they will be stored on the user’s end device, and thus we will store information on the user’s end device and access this information.
4. If you choose to reject all cookies, some elements of the website may not be displayed correctly. Disabling the use of cookies may cause difficulties in using certain services. However, disabling the option of accepting cookies does not make it impossible to read or view the content posted on our website.
5. Each user can change the cookie settings in the browser they use, including completely disabling the possibility of saving them. If you do not disable the option of saving cookies from our website, it means your consent to their saving and storing on your computer.

© 2021 by TENGRI SPORT. All rights reserved.